baner

Regulamin sklepu


Regulamin Sklepu

 

Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z platformy www.wycieraczki.biz. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego .

 

 

1 Słownik pojęć
Sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.wycieraczki.biz/sklep
Sprzedawca :WYCIERACZKI.BIZ SP. Z O.O. UL. NIEMCZAŃSKA 39/6 WROCŁAW 50-531, Nip 899 2856351

3.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5.Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6.Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów ( Sklep internetowy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

7.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8.Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

10.Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: WYCIERACZKI.BIZ SP. Z O.O.  UL. NIEMCZAŃSKA 39/6 WROCŁAW 50-569

Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@wycieraczki.biz

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 514 402 554

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 66 1050 1575 1000 0090 8108 7729

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów adresów e-mail i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

11. Dni robocze  są to dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rejestracja  jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
13 Zamówienie  oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co rodzaj i liczbę Towarów.

Newsletter  elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.
2 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
Zakupy w Sklepie dokonywane na odległość za pośrednictwem sieci internetowej . Wszelkie koszty korzystania z sieci , podczas dokonywania transakcji zakupu ponosi Kupujący osobiście.
Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce  Kontakt, pocztę e-mail (biuro@wycieraczki.biz), również ,telefonicznie pod numerami 514 402 554 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) lub 508 186 480 , oraz pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
8.Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie.
Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
3 Składanie Zamówień
Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz lub pisząc list poprzez zakładkę kontakt.
W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar Do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku Złóż zamówienie lub przejść do płatności w systemie bankowym sprzężonym ze stroną sprzedającego.
Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
W ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia sprzedający przekaże informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
– przelewem na konto Sprzedawcy o nr 66 1050 1575 1000 0090 8108 7729 (ING Bank śląski SA),

– za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (świadczonych przez DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań),

– gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia).
Koszty dostawy za granicę kalkulowane są indywidualnie, o ile taka forma dostawy została ze Sprzedawcą uzgodniona przed złożeniem przez Kupującego Zamówienia.
4 Realizacja Zamówień
Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
Czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towaru do wysyłki/odbioru osobistego) wynosi od 2 do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę.
Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z Towarem, w oddzielnej przesyłce lub e-faktura.
Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest sprawdzić jej zawartość i stan techniczny (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.
Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

5 Rękojmia i gwarancja
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561 -5563 KC.
Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail: biuro@wycieraczki.biz
Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie  pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta  na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.
6 Odstąpienie od umowy
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy w sklepie internetowym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
7 Reklamacja
Termin rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego jest to 14 dni roboczych od dostarczenia wadliwego produktu przez konsumenta do siedziby sprzedającego.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

WYCIERACZKI.BIZ SP. Z O.O.  UL. NIEMCZAŃSKA 39/6 WROCŁAW 50-531

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
…………………………………………………………………………………………………

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy oraz numer zamówienia/paragonu ( nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, co nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru  zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
7 Ochrona danych osobowych i prywatności
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
8 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach www.wycieraczki.biz (zakładka  Regulamin ) i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.02.2020 r.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.